pronunciation

3 تمرین کاربردی تلفظ در کلاس زبان حضوری

اغلب کتاب های درسی بخشی را به تلفظ اختصاص می‌دهند اما در کنار تدریس این مطلب، معلم نیز می تواند فعالیت هایی به آن بیفزاید تا زبان آموز کاملا این مطلب را درک کند. در این مقاله سه نمونه از این فعالیت ها ارائه شده است.

جزئیات