Grammar

ویژه سنجش زبان عمومی

در ادامه، 100 سؤال گرمر در اختیار شما قرار داده شده است. این سؤالات در 5 دسته و سطح 20سؤالی تقسیم‌بندی شده‌اند.

تعیین سطح را چگونه انجام دهیم؟

برای دریافت نتیجه مناسب مطابق روال زیر تست‌ها را انجام دهید:

  1. تست 1 مربوط به سطح Elementary را انجام دهید.
  2. پس از پایان تست این سطح، با توجه به نتیجه‌ی اعلام‌شده، به شکل زیر اقدام کنید:
    • اگر نتیجه تست شما را به تست بعد هدایت نمود، به ترتیب تست‌های بعد را نیز مانند گام‌های پیشین انجام دهید.
    • اگر سطح اعلام‌شده با سطح تست انجام‌شده یکسان بود، سطح ریدینگ شما مشخص شده و نیاز به انجام تست‌های بعد نیست.
    • اگر سطح اعلام‌شده با سطح تست پیشین یکسان بود، سطح شما مطابق با سطح پیشین است.
تست گرمر
Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

Advance