تست لیسنینگ

ویژه سنجش زبان عمومی

در ادامه، 50 سؤال لیسنینگ در اختیار شما قرار داده شده است. این سؤالات در 5 دسته و سطح 10سؤالی تقسیم‌بندی شده‌اند.

تعیین سطح را چگونه انجام دهیم؟

برای دریافت نتیجه مناسب مطابق روال زیر تست‌ها را انجام دهید:

  1. تست 1 مربوط به سطح Elementary را انجام دهید.
  2. پس از پایان تست این سطح، با توجه به نتیجه‌ی اعلام‌شده، به شکل زیر اقدام کنید:
    • اگر نتیجه تست شما را به تست بعد هدایت نمود، به ترتیب تست‌های بعد را نیز مانند گام‌های پیشین انجام دهید.
    • اگر سطح اعلام‌شده با سطح تست انجام‌شده یکسان بود، سطح ریدینگ شما مشخص شده و نیاز به انجام تست‌های بعد نیست.
    • اگر سطح اعلام‌شده با سطح تست پیشین یکسان بود، سطح شما مطابق با سطح پیشین است.

توجه: فایل صوتی هر سطح دارای 2 قسمت است. با توجه به توضیحات ارائه‌شده در کنار هر فایل، به سؤالات پاسخ دهید.

تست لیسنینگ
Elementary
توضیح:

فایل صوتی زیر به 2 بخش Listening 1 و Listening 2 تقسیم می‌شود.

قسمت Listening 1 مربوط به 5 سؤال اول، و قسمت Listening 2 مربوط به سؤال آخر می‌باشد.


Pre-Intermediate
توضیح:

فایل صوتی زیر به 2 بخش Listening 1 و Listening 2 تقسیم می‌شود.

قسمت Listening 1 مربوط به 5 سؤال اول، و قسمت Listening 2 مربوط به سؤال آخر می‌باشد.


Intermediate
توضیح:

فایل صوتی زیر به 2 بخش Listening 1 و Listening 2 تقسیم می‌شود.

قسمت Listening 1 مربوط به 5 سؤال اول، و قسمت Listening 2 مربوط به سؤال آخر می‌باشد.


Upper-Intermediate
توضیح:

فایل صوتی زیر به 2 بخش Listening 1 و Listening 2 تقسیم می‌شود.

قسمت Listening 1 مربوط به 5 سؤال اول، و قسمت Listening 2 مربوط به سؤال آخر می‌باشد.


Advance
توضیح:

فایل صوتی زیر به 2 بخش Listening 1 و Listening 2 تقسیم می‌شود.

قسمت Listening 1 مربوط به 5 سؤال اول، و قسمت Listening 2 مربوط به سؤال آخر می‌باشد.