فرم در ساعت ۰۰:۰۰ روز چهارشنبه، و با پایان مهلت ارسال، از دسترس خارج گردید.